BRIDGERPEDAGOGIKEN

Vår förmåga att se varje barn gör att vi bedriver en pedagogik där varje enskilt barn och dess behov blir uppmärksammat och tillgodosett i verksamheten, varje dag.


Varje barn skall få känna den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och upplevelsen av att vara en betydelsefull tillgång i gruppen.


Vi ger barnen trygghet genom struktur, regler och rutiner i vardagen.


Vi arbetar aktivt med att utveckla barnets empatiska förmåga.


Vi bemöter alla med hänsyn, vänlighet och respekt.


Vi finns där som stöd när en konflikt uppstår och säkerställer att konflikter blir lösta/diskuterade direkt.


Vi arbetar så att barnen ges möjlighet att sätta sig in i andras känslor och situationer. 


Alla barn har rätt till sin egen upplevelse. Det kan finnas flera upplevelser i samma händelse och därför måste varje barn ges utrymme att göra sin röst hörd när något har hänt. På så sätt uppmuntrar vi konfliktlösning och skapar goda relationer.


Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ges den omsorg deras speciella behov kräver. 


Vår verksamhet utgår från Barnkonventionens fyra grundprinciper, artikel 2, 3, 6 och 12,  som är vägledande för hur hela konventionen ska tolkas.


Barnkonventionen Artikel 2

Alla barn har samma värde och ska ha lika tillgång till sina rättigheter, oavsett hudfärg, social bakgrund, kön, religion, funktionsnedsättning etc. Ingen får diskrimineras. Det gäller alla barn som befinner sig i ett land som ratificerat konventionen. 


Barnkonventionen Artikel 3

Alla beslut ska tas med hänsyn till barnets bästa. Vad som är barnets bästa avgörs i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. 


Barnkonventionen Artikel 6

Alla barn har rätt till liv och utveckling. Det innebär inte bara rätt till fysisk hälsa utan också rätt till psykisk och social utveckling. 


Barnkonventionen Artikel 12

Alla barn har rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. Barn har rätt att bilda sig egna åsikter och uttrycka dem. Barnets åsikter ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 


Barnkonventionen genomsyrar våra visioner och värderingar, men också det praktiska arbetet på alla nivåer i verksamheten. All personal delar samma kunskap om barnkonventionen, och allt utgår från barnets rättigheter. Härmed skapas en inkluderande och respektfull miljö där alla är trygga och delaktiga. 


Vår pedagogik är uppbyggd utifrån vissa grundpelare som ordning, det fria valet, musik, vila, sagor och spontan social träning i en atmosfär av ömsesidig respekt för varandra och miljön som alla tillsammans värnar om.

 

Vår ambition är att barnen ska bli fredsälskande individer med respekt för allt i sin omgivning. Varje barn är unikt och har sin egen personlighet, därför gör vi vårt yttersta för att tillgodose varje barns enskilda behov under deras dag på Bridgers Akademi.


Barnen är som små kompositörer. 

Varje barn har sin egen innerliga rytm och melodi. 

Det är när vi förstår den som vi kan utveckla deras melodi och skapa en obeskrivlig harmoni och  glädje för barnen i sitt lärande.